بیانات رهبری: راهیان نور

20 جمله از بیانات رهبری

 

سال 1372

سال 1378

سال 1385

سال 1388

 

سال 1389 -  فتح المبین

 

سال 1389 - سیره شهدا

 

سال 1392

سال 1393

 

سال 1395

سال 1396