موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

  • PDF
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
http://www.itsr.ir/
 
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در اجراي مواد 13 و 16 قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب جلسه مورخ 20/2/1359 شوراي انقلاب ج.ا.ايران براي مدت نامحدود تاسيس شد.
هدف از تاسيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، انجام تحقيقات، جمع‌آوري آمار و اطلاعات، نشر اطلاعات تجاري و انجام پژوهشهاي لازم جهت تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي- بازرگاني داخلي و خارجي بوده است.
در ادامه فعاليت‌هاي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در چارچوب رسالت و ماموريت‌هاي ملي و سازماني خويش و با در نظر گرفتن برنامه‌‌هاي 5 ساله، برنامه‌هاي رياست محترم جمهوري و مقام عالي وزارت و نياز سنجي‌هاي مستمر و دغدغه و تجربيات پژوهشگران، اولويت‌بندي و انجام خواهد شد، فعاليت‌هاي موسسه با هدف راهبري، مديريت و انجام پژوهش‌، آموزش، مشاوره و اطلاع‌رساني (انتشارات) و با توجه به نيازهاي مجموعه بازرگاني كشور، اثربخش بودن طرحهاي پژوهشي و توصيه‌هاي سياستي برآمده از آنها، آموزش، انتشارات و مشاوره‌ها و در نظر داشتن استانداردهاي علمي و تقويت آن برنامه‌ريزي شده و سعي برآن است كه با رويكرد نگاه استراتژيك به مقوله تحقيق، مشتري‌مدار كردن تحقيقات با اولويت به نيازهاي وزارتخانه پاسخ داده و با شيوه مشاركتي و تعاملي در پيشبرد مطالعات كاربردي در حوزه بازرگاني ـ اقتصادي موثر واقع شود.
 
فلسفه وجودي موسسه:
ارتقاء كيفيت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در بخش بازرگاني ـ اقتصادي كشور براساس مباني علمي و پژوهشهاي پايه اي وكاربردي براي دستيابي به جايگاه اول بازرگاني ـ اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب‌غربي

شما در این صفحه هستید :