موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

  • PDF
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان
http://www.iwsr.org/
 
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در سال 1365 با فعالیت گروهی از زنان فعال در حوزه مسایل زنان تحت عنوان "مرکز مطالعات و تحقیقات مسایل زنان" شروع به کار کرد و در سال1373 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای عالی گسترش دانشگاهها) موافقت اصولی تشکیل یک گروه پژوهشی را اخذ نمود. بعد از توسعه کار در سال 1375 تحت عنوان موسسه مطالعات و تحقیقات زنان از وزارت کشور مجوز دریافت نمود و در سازمان ثبت شرکتها با شماره 9296 به ثبت رسید.
 
هم اکنون این موسسه دارای :
 
1- یک مرکز پژوهشی با دو گروه پژوهشی با مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 
2- یک مرکز رشد فناوری با مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
3- یک فصلنامه تخصصی دو زبانه ( فارسی ، انگلیسی) به نام زن فرزانه
 
4- یک مرکز مشاوره می باشد و از دی ماه سال 1385 این موسسه به عنوان دبیرخانه شبکه سلامت و حقوق باروری، انتخاب گردیده است.

شما در این صفحه هستید :